ENESETÄIENDUS

2004/2005

"Kutseaasta tugiprogramm" - 160 tundi/ 4AP (kutsetunnistus - vastavus õpetaja V kutsekvalifikatsiooni nõuetele)

KEA „Hilise keelekümbluse metoodikakoolitus“ - sh
                 
                      "Keelekümblusõppe korraldus ja metoodika" - 150 tundi
                       "Loov õppimine" - 170 tundi 

Tiigrihüppe arvutikool „Arvuti koolis“ (standard - ja õpitarkvara, internet, õppematerjalide ja veebilehekülje valmistamine)  - 40 tundi

„Arenguvestlused: Millest? Milleks? Kuidas?“ ( arenguvestluse eesmärk, kavandamine, läbiviimise metoodika, nõustamise eetika) - 8 tundi


2010/2011

HM, MISA „Lõimumine ja mudeldusmäng” - 9 tundi

J. Tõnissoni Instituut „ Aastatuhande arengueesmärgid ja ÜRO päevad koolis“ - 6 tundi

Paideia "Kuidas tegutseda äkkrünnaku olukorras" - 2 tundi

Avita „Tallinna lugu” (valikaine "Kodulinn Tallinn") - 4 tundi

OÜ ABAR „ Kooli õppekava koostamise praktikum“- 6 tundi

TLG " Uus õppekava ja uued õppemeetodid" - 8 tundi

Täiendõppekeskus „ Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine koolis“ - 78 tundi

2011/2012

Tiigrihüppe Sihtasutus „DigiTiiger“ (uued meetodid aineõpetuses, e-õpe, e-portfoolio, uus meedia, mõiste-ja mõttekaardid, koostööprojektid, õpitarkvara kasutamine) - 60 tundi

FIE Merike Vardja „Uurimis-, loov- ja praktiliste tööde korraldamine ning juhendamine“ - 8 tundi

PPA „Koolivägivalla ennetus“ - 3 tundi

2012/2013

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus „Digiajastu infotund"(Moodle keskkonna kasutamise ja e-kursuse loomise võimalused)  - 3 tundi

2013/2014 

TÜ Täiendõppekeskus " Uurimistöö juhendamie gümnaaiumis" - 78 tundi

TÜ Täiendõppekeskus " Õpime õppima - õpiharjumuste kujundamise sõimalusi põhikoolis" - 26 tundi

Eesti Punane Rist " Esmaabi täiendkursused" - 8 tundi 

No comments:

Post a Comment